Dodatno osiguranje pošiljke

Dodatno osiguranje robe u transportu (all risks) postala je nužnost i potreba jer je roba u transportu stalno izložena rizicima. Na dugim putovanjima, za vrijeme pretovara i skladištenja moguć je nastanak štetnog događaja, a umanjiti posljedice možete ugovaranjem dodatnog transportnog osiguranja-all risks.

All risks osiguranje pokriva fizička oštećenja, uništenje ili krađu robe tokom transporta sa jednim ili više prevoznih sredstava na osiguranoj relaciji. Smatra se da je roba osigurana-all risks u transportu, od trenutka kada na transportno sredstvo pređe prag skladištenja pošiljatelja do trenutka kada pređe prag skladišta primatelja.

Dodatnim osiguranjem robe(all risks), u međunarodnom transportu pokriven je gubitak i / ili oštećenje robe do kojeg dođe za vrijeme transporta zbog:

  • saobraćajne nesreće transportnog sredstva,
  • požara ili eksplozije,
  • elementarne nepogode,
  • neisporuke cijelih koleta,
  • krađe (djelomične ili potpune),
  • manipulativnih oštećenja,
  • pokisnuća i sl.

Izračun premije u transportnom osiguranju-all risks zavisi prije svega o vrsti robe, njenoj vrijednosti, relaciji transporta i vrsti transportnog sredstva.

City Šped doo, na zahtjev Nalogadavca, sa ugovornom osiguravajućom Agencijom, zaključuje dodatno osiguranje-all risks, gdje je Nalogodavac korisnik polise osiguranja, City Šped doo ugovaratelj, a osiguravajuća Agencija osigurava izmirenje eventualno nastale štete direktno na žiro račun Nalogodavca.

Pošaljite upit

Na raspolaganju smo 24/7, 365 dana u godini. Sve upite ili informacije o našim uslugama možete dobiti putem slijedećeg formulara.

     Molimo provjerite ispravnost vaše e-mail adrese