Često postavljana pitanja

Šta su INCOTERMS?

Incoterms (engl. International Commercial Terms) su službena međunarodna pravila i termini koji uređuju pravno – ekonomske odnose između kupaca i prodavatelja u međunarodnoj trgovini u pogledu prijenosa rizika i troškova pri isporuci robe s jedne na drugu stranu.

Pravila je objavila Međunarodna trgovinska komora (ICC, engl. International Chamber of Comerce) još 1936. godine pod nazivom “INCOTERMS 1936”.

Šta je ATA karnet?

Karent ATA (franc./engl. Admission Temporaire / Temporary Admission) je jednostavan međunarodni carinski dokument koji na osnovu međunarodne Carinske konvencije o ATA karnetu zamjenjuje nacionalne carinske dokumente za privremeni izvoz, privremeni uvoz i provoz (tranzit) robe, čime se pojednostavnjuje carinski postupak i na taj način olakšava i ubrzava promet određenih kategorija vozila.

Šta je TIR karnet?

TIR karnet (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom prijevozu robe. Nadzor i postupak nad cestovnim prijevoznim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je “Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR”.

TIR sistem napravljen je da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem tranzitnim državama garantira pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe (krijumčarenja).

Kontaktirajte nas

Na raspolaganju smo 24/7, 365 dana u godini. Sve upite ili informacije o našim uslugama možete dobiti putem slijedećeg formulara.

     Molimo provjerite ispravnost vaše e-mail adrese